PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO SPOKOJENÉ ZÁKAZNÍKY AKCE ORAL-B CASHBACK

PRODEJNY DM DROGERIE

Tento dokument obsahuje úplná pravidla propagační akce pro spokojené zákazníky Oral-B Cashback (dále jen „propagační akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel propagační akce:
Pořadatelem propagační akce je společnost Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. se sídlem Ottova 402, 269 32 Rakovnik, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95248 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání propagační akce:
Propagační akce probíhá v termínu od od 21. 10. do 31. 1. 2020 (dále jen „doba konání propagační akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání propagační akce“), a týká se pouze výrobků značky Oral-B zakoupených spotřebitelem v kamenných prodejnách DM DROGERIE markt s.r.o. a na www.dm.cz.

3. Účastník propagační akce:
Účastníkem propagační akce se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel starší 18 let s trvalým bydlištěm, bankovním účtem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník propagační akce“ či též „zákazník“). Každý účastník se může účastnit akce pouze jednou.

4. Produkty zařazené do propagační akce:
Zákazník, který zakoupí v době konání propagační akce u prodejce některý z níže uvedených produktů Oral-B a splní též níže uvedené podmínky akce, může získat následující finanční bonus vč. DPH za svůj nákup:
Oral-B PRO600 100 Kč
Oral-B D12 Star Wars 100 Kč
Oral-B D12 Frozen 100 Kč
Oral-B Junior 6+ green 200 Kč
Oral-B PRO2 300 Kč
Oral-B Smart 4 500 Kč
Oral-B Smart 6 500 Kč
Oral-B Genius Rose Gold 10 000 1 000 Kč

Výplatu finančního bonusu provádí pořadatel prostřednictvím agentury po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli poskytnou potřebnou součinnost. Tuto akci nelze kombinovat s jinými slevovými akcemi.
Vyplacený finanční bonus podléhá dani z příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

5. Podmínky účasti v prodejní akci:
1. Zakoupení jednoho z vybraných (výše uvedených) produktů Oral-B u vybraných Prodejců společnosti produktů značky Oral-B v období od 21. 10. 2019 do 31. 1. 2020. Zakoupením výrobku se rozumí nákup nového výrobku včetně jeho převzetí a uhrazení kupní ceny.
2. Kompletní, včasné a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových stránkách www.oralb-cashback.cz a jeho odeslání, včetně udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje požadované po účastníkovi jsou jméno, příjmení, telefon, email, číslo účtu, kód banky, kód produktu, prodejnu, číslo pokladního dokladu nebo číslo faktury, 13ti místný čárový kód. Pro úplnou registraci je třeba vložit do elektronické registrace scan nebo fotku pokladního dokladu, nebo scan či fotku faktury a scan nebo fotku čárového kódu z obalu nového produktu. Nákup je nutné zaregistrovat nejpozději do 14 dnů od data nákupu uvedeného v účtence od Prodejce, nejpozději však do 15. 2. 2020.
Při splnění výše uvedených podmínek bude zákazníkovi zaslána příslušná částka bonusu prostřednictvím spolupracující agentury, a to na bankovní účet zákazníka uvedený přes elektronickou registraci na www.oralb-cashback.cz. Finanční prostředky budou poukázány do 28 dnů od vytvoření registrace. Výplatu finančního bonusu nelze provádět jinak než bankovním převodem, jiná forma výplaty bonusu vč. hotovosti, či poštovní poukázky, je vyloučena.
Uplatnit nárok na finanční bonus lze u jednoho výrobku jednou účtenkou pouze jedním zákazníkem.
V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím emailu. Procter & Gamble s.r.o. neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. V případě nesplnění podmínek či nesprávného, pozdního, neúplného či nepravdivého vyplnění registračního formuláře nárok na finanční bonus nevznikne. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů vč. svého bankovního spojení.
Společnost Procter & Gamble s.r.o. neodpovídá za chyby při vyplnění registrace a za nedoručení dokladů zaslaných poštou či technické problémy s odesláním registrace na internetu.
Pořadatel propagační akce si vyhrazuje právo konečného posouzení a ověření registrací, přičemž zákazník je povinen poskytnout mu součinnost k ověření, jinak mu nárok na finanční bonus nevzniká. Účastník propagační akce je povinen uschovat originál účtenky – dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, nárok na finanční bonus nevznikne. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů, sdělení a výzev v rámci této propagační akce (vč. daňových dokladů), a to formou elektronické pošty.
Veškeré řádné nároky na finanční bonusy, budou vyplaceny nejpozději do 14. 3. 2020. Reklamace výplaty bonusu, dotazy či další připomínky je nutno uplatňovat u společnosti ritual communication s.r.o., sídlem Palackého 75/III, Poděbrady, IČ: 29001 (dále jen „agentura“) nejpozději do 31. 3. 2020, po tomto datu v případě neuplatnění reklamace či námitek proti postupu Procter & Gamble s.r.o. nároky na vyplacení finančních bonusů bez dalšího zanikají.
V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím e-mailu: cashback.oralb@ritualni.cz

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí na této propagační akci a poskytnutím výše uvedených údajů (jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, adresa, číslo účtu) dává účastník akce souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávaly pořadatel a agentury tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení
– adresa, telefonní číslo účastníka, číslo účtu k vrácení peněz
– zakoupený typ výrobku, místo zakoupení
Účelem je zprocesování akce Cashback a umožnění vyplacení bonusu, a informování zákazníka o dalších nabídkách a výrobcích pořadatele v budoucnu. Číslo účtu a jméno a příjmení je pak zpracováno z důvodů stanovených zákonem, zejména č.586/1992 Sb. o dani z příjmu (dále jen „ZDP“) a zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví (dále jen „ZU“), kdy jak pořadatel, tak agentura, mají a v budoucnu budou mít u vyplacených prostředků důkazní povinnost ve vztahu ke správci daně týkající se provedených plateb účastníkům. Pořadatel i agentura mohou zpracovávat a použít osobní údaje účastníků pro účely této akce a pro poskytování dalších nabídek a informací o svých výrobcích, reklamních nabídkách včetně zasílání vzorků po dobu 4 let.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, kdy jak pořadatel, tak agentura, si mohou ponechat údaje pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění povinností stanovených jim zákonem ZDP a/nebo ZU. Zpětvzetí souhlasu je provedenou formou zaslání emailu nebo dopisu do sídla pořadatele či agentury, kterým jsou buď sídlo společnosti, nebo email cashback.oralb@ritualni.cz.

Účastník má dále tato práva ve vztahu ke svým osobním údajům a pořadateli a/nebo agentuře:
• vzít shora udělený souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po pořadateli a agentuře informaci, jaké osobní údaje zpracovává a žádat kopii těchto údajů,
• žádat po pořadateli a agentuře výmaz svých osobních údajů v rozsahu, který není v rozporu se zákonnými povinnostmi identifikace platby uloženými pořadateli a agentuře v ZDP a/nebo ZU
• vyžádat si u Procter & Gamble i ritual communication aktualizaci nebo úpravu, případně žádat omezení zpracování,
• na přenositelnost osobních údajů
• respektive podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, nebo se obrátit na soud

7. Závěrečná ustanovení
Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v propagační akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v propagační akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do propagační akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka propagační akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel propagační akce nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v propagační akci. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv propagační akci odvolat, zkrátit, přerušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech propagační akce, či jejímu odvolání, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.oralb-cashback.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem uveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel propagační akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání bonusu v propagační akci.